בס"ד

חלוקת השס י“ט כסלו  תשעה
Communal Study of the Entire Talmud

To take part in this wonderful community, unity effort, contact [email protected]
 

סדר זרעים

*ברכות

R Yehuda Ceitlin/ Yosef Lopez/ Elad Gottlieb

פאה

Moshe Shipkin, Elchonon Gross

דמאי

Aharon Yosef Baer

כלאים

Yossi Wolfe

שביעית

Allan Welner

תרומות

Dror Halilian

מעשרות

Ed Mazer

מעשר שני

Richard Moscowitz

חלה

Meir Litzman

ערלה

James Lefkowitz

בכורים

Michael Wolfe

סדר מועד

*שבת

R Yossi Friedman

*עירובין

Chaim Zushe Margolin

*פסחים

R Mendy Levertov

*שקלים

R Efraim Zimmerman

*יומא

R Mendy Deitch/ Jonathan Perry

*סוכה

R ZLevertov/ Hillel Raeburn & the Shabbos Class

*ביצה

R Mendy Rimler

*ראש השנה

R Berel Zaklikofsky

*תענית

Yisrolik Levertov

*מגילה

R Yossi Levertov/ Chaim Shimon Budd/ R Rami Bigelman/ Elchonon Gross/ Mendel Beck

*מועד קטן

Bentzion Shemtov

*חגיגה

Yaakov Welner

סדר נשים

*יבמות

R Yossi Shemtov

*כתובות

R Sholom Lew

*נדרים

R Leibel Blotner

*נזיר

Moshe Shipkin

*סוטה

All That Learn During Omer

*גטין

Meir Langer/ Yossi Goodman

*קידושין

R Moshe Levertov

סדר נזיקין

*בבא קמא

R Dov Levertov

*בבא מציעא

R Shmuel Tiechtel

*בבא בתרא

R Yossi Shemtov

*סנהדרין

Yehoshua Bedrick/ Sam Saks

*מכות

Dabush

*שבועות

R Levi Levertov

עדיות

 

*עבודה זרה

David Gotlieb

אבות

Mike Shwartz

*הוריות

R Shlomy Levertov

סדר קדשים

*זבחים

R Zalman Levertov/ R Ellie Filler

*מנחות

R Yossi Winner

*חולין

Efraim Warshawsky

*בכורות

R Shimmy Ash

*ערכין

Leonard Lapenson

*תמורה

Uri Sukhodolsky

*כריתות

Moshe Shipkin

*מעילה

R Moshe Kesselman

*תמיד

Reuven Ross

*מדות

R Dan Hayman/ R Ellie Filler

*קנים

Chaim Shimon Budd

סדר טהרות

כלים

 

אהלות

 

נגעים

 

פרה

R Ellie Filler

טהרות

Moshe Wolfe

מקואות

 

*נדה

R Mendy Lipskier

מכשירין

 

זבים

 

טבול יום

 

ידים

 Arik Shemtov

עוקצין

 

  Tractate with Gemoro*

Join The RAMBAM CAMPAIGN, cover all aspects of the Torah yearly or once every 3 years.. Speak to your local Chabad Rabbi for more info.